Oferta

ASYSTENTURA

Asystenturę musi odbyć osoba, która chce w przyszłości zostać rzeczoznawcą samochodowym w rozumieniu art. 79a. Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Osoby mogące ubiegać się o odbycie asystentury muszą spełniać poniższe wymagania:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 2. posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją (dla osób posiadających wykształcenie wyższe techniczne samochodowe nie jest wymagane doświadczenie w zawodzie),
 3. posiada prawo jazdy min. kat. A, B oraz C1 lub C (poszczególne kategorie prawa jazdy mogą być wykonywane w trakcie trwania asystentury),
 4. nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne

Asystentura zawiera w sobie program szkoleniowy, na który składają się cztery moduły tematyczne. Moduły realizowane są w odpowiedniej kolejności, gdyż wiedza teoretyczna i praktyczna z poprzedniego modułu jest niezbędna do zrozumienia i zaliczenia kolejnego modułu. Każdy z modułów kończy się zaliczeniem wykonanych przez Asystentów prac kontrolnych. Prace kontrolne mają za zadanie przećwiczenie poznanego materiału i jego utrwalenie. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę poszczególnych modułów.

Poza wymienionymi obowiązkowymi etapami asystentury możliwy jest udział w dodatkowych, nieobowiązkowych praktycznych zajęciach terenowych i warsztatowych, które są dla Asystenta niezwykle cennym źródłem praktycznej wiedzy.

MODUŁ I

Oględziny pojazdu i wycena jego wartości.

Moduł składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej przekazujemy istotną wiedzę, która niezbędna jest do poprawnego wykonania oględzin pojazdu, czyli zebrania niezbędnych informacji do rzetelnej wyceny wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym. Wyceny wartości pojazdu uczymy w oparciu o dwa dostępne na rynku rzeczoznawczym programy eksperckie – „Info Ekpsert” i „Eurotax”. W tym zakresie Asystent poznaje praktyczną wiedzę z obsługi obu programów i zasad wyceny pojazdu.

MODUŁ II

Kosztorysowanie napraw uszkodzonych pojazdów.

W tej części przedstawiamy podstawy teoretyczne dotyczące charakteru, rodzaju i klasyfikacji uszkodzeń nadwozi pojazdów z jednoczesnym przedstawieniem poprawnie dobranej technologii naprawy. Praktyczne umiejętności kosztorysowania napraw pojazdów Asystent zdobywa w trakcie nauki obsługi najlepszych programów eksperckich jak „DAT”, czy „Eurotax”.

MODUŁ III

Wartość pojazdu uszkodzonego i utrata wartości handlowej.

Ta część asystentury poświęcona jest zagadnieniu wyliczania wartości pojazdu w stanie uszkodzonym. Ten moduł zbiera dotychczas poznane przez Asystenta teoretyczne i praktyczne wiadomości z zakresu wyceny wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym i kosztorysowania napraw, aby wykorzystać je do wyceny wartości pojazdu w stanie uszkodzonym. Uczestnicy poznają różnice między szkodą częściową a całkowitą. Poznają również kryteria występowania utraty wartości handlowej pojazdu i zasady jej wyceny.

MODUŁ IV

Metodyka opiniowania

W trakcie tego modułu przekazujemy wiele cennych informacji, które umożliwiają asystentowi w przyszłości samodzielne sporządzenie poprawnie skonstruowanej opinii (ekspertyzy) technicznej zarówno jako rzeczoznawca samochodowy jak i biegły sądowy. Kursant poznaje czym różni się opiniowanie jako rzeczoznawca samochodowy od opiniowania jako biegły sądowy, jakie są cechy charakterystyczne każdej ze wskazanych typów opinii i na co należy zwracać uwagę pełniąc każdą ze wskazanych ról.

Praktyczne zajęcia terenowe – to oględziny pojazdów, które realizowane są przez pracowników biura i są zlecane przez Sądy lub Prokuratury. Są to zatem doskonałe okazje do poznania jak wygląda w praktyce praca rzeczoznawcy i biegłego sądowego. Oględziny są realizowane w całym kraju.

Praktyczne zajęcia warsztatowe – prace mechaniczne (demontażowe itp.) i diagnostyczne mające na celu zebranie materiału dowodowego do sporządzenia opinii technicznej (sądowej – biegłego lub rzeczoznawcy – zlecenie prywatne). To kolejna okazja do poznania praktycznej strony zawodu. Asystenci biorący udział w zajęciach uczestniczą aktywnie w pracach przy nadzorze rzeczoznawcy lub biegłego sądowego.


SZKOLENIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE

 • Oględziny pojazdu i wycena jego wartości /szkolenie jednodniowe/.
 • Kosztorysowanie napraw uszkodzonych pojazdów /szkolenie jednodniowe/.
 • Wartość pojazdu uszkodzonego i utrata wartości handlowej /szkolenie jednodniowe/.
 • Metodyka opiniowania /szkolenie jednodniowe/.
 • Pojazdy zabytkowe – przepisy prawne, zasady tworzenia wymaganej dokumentacji / II -ga połowa roku 2020– obecnie w przygotowaniu/.

Powyższe szkolenia stanowią odrębne moduły szkoleniowe z zakresu Asystentury na rzeczoznawcę samochodowego. Ich poszczególna charakterystyka została przedstawiona w sekcji dotyczącej Asystentury.


SZKOLENIA PRAKTYCZNE 

 • Praktyczne zajęcia terenowe – to oględziny pojazdów, które realizowane są przez pracowników biura i są zlecane przez Sądy lub Prokuratury. Są to zatem doskonałe okazje do poznania jak wygląda w praktyce praca rzeczoznawcy i biegłego sądowego. Oględziny są realizowane w całym kraju.
 • Praktyczne zajęcia warsztatowe – prace mechaniczne (demontażowe itp.) i diagnostyczne mające na celu zebranie materiału dowodowego do sporządzenia opinii technicznej (sądowej – biegłego lub rzeczoznawcy – zlecenie prywatne). To kolejna okazja do poznania praktycznej strony zawodu. Asystenci biorący udział w zajęciach uczestniczą aktywnie w pracach przy nadzorze rzeczoznawcy lub biegłego sądowego.
 • Podstawy blacharstwa samochodowego w praktyce /wkrótce w ofercie szkoleniowej – obecnie w przygotowaniu/
 • Naprawy panelowe nadwozi samochodowych i ich kosztorysowanie w DAT /wkrótce w ofercie szkoleniowej – obecnie w przygotowaniu/.
 • Naprawy wgnieceń blacharskich bez lakierowania (mechaniczne prostowanie wgnieceń) / II -ga połowa roku 2020– obecnie w przygotowaniu/

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI